Μύθοι και πραγματικότητα για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Μύθοι και πραγματικότητα για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Μύθος

Πραγματικότητα
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν
αποτελούν ειδική εκπαιδευτική
ανάγκη.
Οι  Μαθησιακές  Δυσκολίες  είναι  πραγματικές  και  δεν  αποτελούν  δημιούργημα  των  επιστημόνων.  Πρόσφατες  έρευνες ανέδειξαν και  νευρολογικής φύσης διαφορές στη  λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων με Μαθησιακές  Δυσκολίες.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  έχουν χαμηλή νοημοσύνη. Εξ’ ορισμού οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν  τουλάχιστον «φυσιολογική» νοημοσύνη. Κάποια από τα  παιδιά αυτά έχουν υψηλή νοημοσύνη, ενώ άλλα βρίσκονται  στο κατώτερο όριο του «φυσιολογικού».
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  δεν μπορούν να μάθουν. Οι  μαθητές  με  Μαθησιακές Δυσκολίες  όπως  έχει  δείξει  η  διδακτική  πρακτική  μπορούν  όχι  μόνο  να  μάθουν,  αλλά  και  να  προχωρήσουν  σε  ακαδημαϊκές  σπουδές.  Μόνο  προαπαιτούμενο,  είναι  να  εκπαιδευθούν  με  βάση  τις  ιδιαίτερες  ανάγκες  τους,  ώστε  να  παρακάμψουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι
αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πρόβλημα που υπάρχει  κατά τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί  από την ακατάλληλη διδασκαλία. Είναι όμως δυνατό, η  κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας να διευκολύνει  τη μάθηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή  με Μαθησιακές Δυσκολίες.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  είναι απλά τεμπέληδες. Η εικόνα του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες που είναι  ανενεργός και τεμπέλης δεν είναι ακριβής. Τα παιδιά αυτά  χρειάζονται  περισσότερο  χρόνο  για  να  ολοκληρώσουν  εργασίες.  Επίσης,  στην προσπάθειά  τους  να  αποφύγουν  μια νέα αποτυχία, δεν εμπλέκονται εύκολα σε ακαδημαϊκά  έργα.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο στα  μαθήματα του σχολείου. Τα  σύγχρονα  ερευνητικά  δεδομένα  αναδεικνύουν  την ύπαρξη  σημαντικών  κοινωνικο  – συναισθηματικών προβλημάτων στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  που  είτε  προκαλούνται  από  την  επαναλαμβανόμενη αποτυχία είτε από προβλήματα σε γνωστικές λειτουργίες.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες
ξεπερνιούνται με τον καιρό.
Οι  Μαθησιακές  Δυσκολίες  είναι  δια  βίου  πρόβλημα. Εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία, όμως δεν εξαφανίζονται με το χρόνο.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες
θεραπεύονται. 

 

 

 

Παντελιάδου, Σ., Μπότσας, Γ. (2007). ”Μαθησιακές Δυσκολίες:  Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά”. Εκδόσεις Θεσσαλονίκη. Γραφήματα.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη. Υπάρχουν προγράμματα που διευκολύνουν και  βελτιώνουν τη μάθηση αυτών των μαθητών.  Παρ’ όλα  αυτά οι διάφορες μέθοδοι θεραπείας που προτάθηκαν κατά  καιρούς, στερούνται ερευνητικής τεκμηρίωσης.

 

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>